Bar, Crna Gora
30 Nov. 2023.
post-image

Rudović Ko ne poštuje Kodeks, ostaje bez novca iz državnog Fonda

Izvor, foto: Dan

Autor: Milica Krgović

Vršilac dužnosti (v. d.) direktora u Direktoratu za medije u Ministarstvu kulture i medija, Neđeljko Rudović, kazao je u izjavi za "Dan" da sa tri nova medijska zakona, koja su odnedavno na javnoj raspravi, prave ozbiljan iskorak u odnosu na sadašnje stanje medijske scene.

Kaže da je izrada seta ovih zakona rađena sistematično i marljivo, gotovo deset mjeseci.

– Imamo više od 30 suštinskih izmjena u medijskim zakonima.

Osim one norme koja najzanimljivija i najvažnija novinarima i svima nama, a vezane za otkrivanje izvora, gdje smo u svakom slučaju otklonili dilemu da je novinar dužan da otkrije izvor na osnovu zahtjeva tužioca, što se moglo tumačiti po sadašnjem rješenju, suština zakona o medijima, jeste da se mediji podrže.

Suština je da se podrži profesionalno novinarstvo.

Zato smo dali predlog da se poveća iznos u Fondu za medijski plularizam, ali istovremeno pokušavamo da promovišemo poštovanje etičkih normi, i u tom pogledu postoji norma da oni mediji koji nijesu u procesu samoregulacije ne prihvataju Kodeks novinara Crne Gore i ne prihvataju da budu podložni ocjenjivanju da li ga poštuju, ne mogu da konkurišu za sredstva iz Fonda za medijski pluralizam-istakao je Rudović.

Prema njegovim riječima, izmjenama Zakona o javnom medijskom servisu pooštreni su kriteriju za predlaganje članova Savjeta RTCG i generalnog direktora, za šta će biti potrebno deset godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu kvalifikacije.

– Maksimalno da se smanji politički uticaj na javni servis mimo procedura. Povećali smo broj članova Savjeta RTCG.

Što se tiče Nacrta zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, suština je da on bude usklađen sa direktivom EU, i to smo uradili.

 Ojačali smo nadležnost Agencije za elektronske medije i ona će imati mehanizme da izriče kazne-navodi Rudović.

U Nacrtu zakona o medijima, koji je od prošle nedjelje na javnoj raspravi, data je definicija novinara.

Razrađen je upis u evidenciju medija i utvrđeno da se javni sektor ne može oglašavati u medijima koji nijesu registrovani.

Zatim Fond za medijski pluralizam povećan je sa 0,09 na 0,20 odsto i dodate tri nove oblasti od javnog interesa (radna prava, zaštita i promocija prava drugih manjinskih grupa i posebno osoba sa invaliditetom).

Ministarstvo određuje teme koje se finansiraju u tekućoj godini, na osnovu izvještaja EK i programa Vlade.

– Fondu može pristupiti medij koji je upisan u evidenciju i koji je u mehanizmu samoregulacije, kojem nije u prethodnih šest mjeseci izrečena mjera zabrane emitovanja i ne mogu radio i TV stanice koje emituju specijalizovani sadržaj.

Rok za uklanjanje komentara je sa 60 minuta pomjeren na osam sati. Uvedena je obaveza medija da statutom regulišu unutrašnje odnose, između ostalog i to da novinar biva konsultovan prilikom izbora glavnog urednika.

Otkrivanje izvora samo na osnovu odluke suda, a izbjegnuto je tumačenje da je dovoljan zahtjev tužioca.

Hitan sudski postupak zbog širenja mržnje prema svim nacionalnim zajednicama, ne samo prema manjinskim narodima.

Hitan sudski postupak zbog širenja mržnje i na osnovu zahtjeva stranke koja traži zaštitu posebnih prava, a ne samo na osnovu zahtjeva tužioca.

Za sprovođenje članova zakona kojima se nameću obaveze medijima (prijavljivanje prihoda od javnog sektora, objavljivanje impresuma, itd.) biće ovlašten inspektor za medije-navodi se u Nacrtu zakona o medijima.

Generalni direktor mora imati 10 godina iskustva

Nacrtom zakona o javnom medijskom servisu Radio i Televizija Crne Gore promijenjen je naziv u Javni medijski servis RTC.

– Privatizacija RTCG izričito je zabranjena. Savjet ima 11 članova. Za člana Savjeta potrebno je deset godina iskustva, umjesto pet.

Predviđena je tužba nadležnom sudu protiv imenovanja određenog člana Savjeta.

 Nova dva člana Savjeta - još jedan sa Univerziteta i predstavnik Advokatske komore.

Da bi NVO mogla da podrži kandidaturu za Savjet potrebno je da je u prethodne tri godine imala budžet od najmanje 3. 000, a da je najmanje 2. 000 eura trošila za projekte u oblasti za koju predlaže kandidata.

Radno tijelo Skupštine predlaže kandidate na osnovu broja ustanova, odnosno NVO koje su podržale kandidata, te biografije i iskustva kandidata za mjesta koja nijesu predviđena za predstavnike NVO. Protiv odluke Skupštine može da se pokrene sudski postupak.

Postupak razrješenja člana Savjeta može da pokrene samo Savjet, ne i nadležno radno tijelo Skupštine. Savjet ga može suspendovati do odluke Skupštine.

Razriješeni član Savjeta može da se žali sudu. Savjet odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova, a ne prisutnih.

Kandidat za direktora RTCG mora imati deset godina radnog iskustva u traženom nivou obrazovanja.

Uvedena je mogućnost pokretanja sudskog spora povodom imenovanja direktora RTCG.

Direktori programa moraju imati deset godina radnog iskustva.

Direktor RTCG i urednici biće razriješeni ako ne realizuju godišnje, programske, finansijske i druge planove ili ne sprovode odluke Savjeta. Povodom razrješenja im je omogućena sudska zaštita-navodi se u Nacrtu zakona.