Bar, Crna Gora
22 May. 2024.

Impressum

Feral.bar je portal nevladinog udruženja Sua Sponte iz Bara, upisanog u Registar nevladinih udruženja 15.12.2006. pod rednim brojem 3766, broj rješenja 02-6272/06.

Polja djelovanja Sua Sponte su građansko društvo, pomorska tradicija i kulturna baština.

PIB: 02634686

Portal Feral.bar upisan je 23.04.2020. u Registar elektronskih publikacija Agencije za elektronske medije Crne Gore. Rješenjem br. 01-631/21-1025/2, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upisalo je 23-04.2021. internet publikaciju Feral.bar u evidenciju medija pod rednim brojem 015.

Osnivač: Radomir Petrić/Sua Sponte

Glavni i odgovorni urednik: Radomir Petrić

Vlasnička struktura: 100% Sua sponteKontakt Informacije